Przejdź do treści
UWAGA! W dniach 30-31.05 jesteśmy nieczynni.
UWAGA! W dniach 30-31.05 jesteśmy nieczynni.

Język

Regulamin

Sklep Internetowy protym.pl działający pod adresem www.protym.pl, zwany w niniejszym Regulaminie „Sklep Internetowy protym.pl” jest prowadzony przez:
PPH PROTYM Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Rzemieślnicza 1
62-081 Przeźmierowo
Tel: 570 899 652
E-mail: sklep@protym.pl
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000344451, NIP: 7773142987, o kapitale zakładowym w wysokości 1.899.400,00 zł zwaną w niniejszym Regulaminie „Operatorem”.

§ 1 Przyjęcie i realizacja zamówień Klienta

1. Sklep Internetowy protym.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat towarów dostępnych w Sklepie Internetowym protym.pl  zamieszczone są na stronie internetowej www.protym.pl 

2. Klientem Sklepu Internetowego protym.pl może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna.

3. Przed złożeniem zamówienia w Sklepie Internetowym protym.pl  klient powinien zarejestrować się w sklepie podając swoje dane – imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, firma, nr NIP, w celu zrealizowania zamówienia.

4. Klient po zarejestrowaniu może składać zamówienia przez 7 (słownie: siedem) dni w tygodniu i 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej protym.pl . Klient składa zamówienie poprzez dodanie konkretnych produktów do Koszyka, a następnie wskazanie w Koszyku sposobu odbioru i płatności oraz podaje swoje dane konieczne do zrealizowania zamówienia. Natychmiast po złożeniu zamówienia Klient dostaje wiadomość e-mail z informacją, że zamówienie dotarło do Sklepu Internetowego protym.pl wraz z nadanym indywidualnym numerem zamówienia.

5. Dopuszczalnym jest również złożenie zamówienia bez rejestracji w Sklepie Internetowym protym.pl  Realizacja zamówienia odbywa się w sposób analogiczny jak w przypadku Klientów, którzy zarejestrowali się i założyli swoje indywidualne konto użytkownika.

6. Składając zamówienie Klient dokonuje:

– wyboru zamawianych produktów;
– oznaczenia sposobu dostawy zamówionych towarów/ sposobu odbioru zamówionych towarów;
– wskazania adresu dostawy;
– wyboru sposobu płatności.

7. Klient składając zamówienie poprzez Sklep Internetowy protym.pl składa Operatorowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia, jednocześnie wyraża zgodę na otrzymanie faktury w formie elektronicznej.

8. Po złożeniu zamówienia, Operator automatycznie przesyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia. Potwierdzenie rejestracji zamówienia jest oświadczeniem Operatora o przyjęciu oferty, o której mowa w § 1 ust. 7 niniejszego Regulaminu.

9. Umowa jest zawarta z momentem otrzymania przez Klienta wskazanego w punkcie powyższym potwierdzenia zamówienia, z zastrzeżeniem § 3, pkt. 2 i 3.

10. Dostępność informacji o produktach na stronach Sklepu Internetowego protym.pl nie oznacza dostępności tych produktów na stanie Sklepu Internetowego protym.pl  i możliwości realizacji zamówienia.

11. W przypadku braku towaru zamówionego przez Klienta na stanie Sklepu Internetowego protym.pl lub w sytuacji niemożliwości realizacji zamówienia Klienta z przyczyn niezależnych od Sklepu w terminie przewidzianym na realizację zamówienia, Operator poinformuje o zaistniałej sytuacji Klienta poprzez wysłanie wiadomości na e-mail podany przez Klienta podczas składana zamówienia.

12. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Operator może zaproponować Klientowi:

– anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Operator zostanie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
– anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Operator będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie).

13. W przypadku braku na stanie Sklepu Internetowego protym.pl zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych, niezależnych od Operatora przyczyn, Operator ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia.

14. W przypadku uzyskania od Operatora informacji o braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym przy jego składaniu terminie Klient ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 7 (siedmiu) dni od daty uzyskania informacji. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być zawarte w skierowanej na adres: sklep@protym.pl w wiadomości e-mail.

15. Operator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od jej zawarcia w przypadku, gdy została ona zawarta podczas wadliwego funkcjonowania systemu informatycznego Sklepu Internetowego protym.pl, w szczególności w przypadku wyświetlania na stronie www.protym.pl błędnych cen, lub opisów produktów. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry – Operator zwróci Klientowi zapłaconą kwotę, w ciągu 14 (słownie: czternaście) dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na zasadach szczegółowo wskazanych w § 6 niniejszego Regulaminu.

16. Klient jest zobligowany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym protym.pl. Operator nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niezachowania przez Klienta w tajemnicy loginu i hasła do konta Klienta.

§ 2 Ceny produktów

1. Operator zamieszcza informacje o oferowanych przez siebie produktach na stronie Sklepu Internetowego protym.pl oraz sprzedaje oferowane przez siebie produkty za pośrednictwem Internetu.

2. Wszystkie ceny podane w ofercie Sklepu Internetowego protym.pl są wyrażone w złotych polskich. Przy każdym produkcie znajduje się wskazanie czy wskazana cena zawiera należny podatek VAT.

3. Wraz z zamówionym towarem Klient otrzymuje w paczce dokument zakupu, którym jest faktura VAT.

4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego protym.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta.

5. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego protym.pl, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu Internetowego protym.pl, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie Sklepu Internetowego protym.pl, bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przez Klienta przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

6. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.

§ 3 Sposób płatności

1. W Sklepie Internetowym protym.pl preferowaną formą płatności jest przedpłata
w wysokości 100% wartości złożonego zamówienia wraz z podanym podczas składania zamówienia kosztem wysyłki towaru, dokonana przelewem elektronicznym lub bankowym na wskazany rachunek bankowy Operatora.

2. Zamówienie jest przekazywane do realizacji po zaksięgowaniu płatności za towar na rachunku bankowym Operatora.

3. Niedokonanie wpłaty w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia zamówienia uważa się za odstąpienie od zawartej umowy sprzedaży.

4. W Sklepie Internetowym protym.pl za zgodą Operatora możliwa jest wysyłka towaru przed uiszczeniem płatności. W takim przypadku płatność następuje przy odbiorze towaru.

5. Płatności są obsługiwane przez „Polskie ePłatności” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tajęcinie (dawniej „Paylane” sp. z o.o.), adres: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, KRS: 0000227278, NIP 5862141089 i REGON 220010531 oraz PayPro S.A., adres: Pastelowa 8, 60-198 Poznań, KRS: 0000347935, NIP 779-236-98-87 i REGON 301345068.

§ 4 Warunki dostawy zamówionego towaru

1. Przy każdym towarze oferowanym przez Sklep Internetowy protym.pl podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji, do wysłania paczki ze Sklepu wybraną przez Klienta formą dostawy, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze (od poniedziałku do piątku). Bieg terminu do realizacji zamówienia liczy się od daty zaksięgowania płatności za towar na rachunku bankowym Operatora.

2. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane zostanie w momencie skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji. Operator zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia częściami – w tym przypadku płatność za przesyłkę będzie pobierana tylko raz.

3. Zamówiony towar dostarczony będzie na wskazany przez Klienta adres za pośrednictwem firmy kurierskiej – przewidywany czas dostawy od momentu nadania paczki do momentu dostarczenia- 1 (słownie: jeden) dzień roboczy, przy czym jest to termin deklarowany przez firmę kurierską.

4. Klient zostanie obciążony kosztami dostawy zamówionego towaru w wysokości wskazanej podczas składania zamówienia.

5. Klient ma możliwość osobistego odbioru zamówionego towaru w siedzibie Operatora –

PPH PROTYM Sp. z o.o. Sp. K., ul. Rzemieślnicza 1, 62-081 Przeźmierowo po wcześniejszym kontakcie pod numerem telefonu: 570 867 616 w dni robocze (poniedziałek- piątek)
w godzinach od 8.00 do 16.00.

6. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Operator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

§ 5 Warunki reklamacji i gwarancji, rękojmia

1. Wszelkie towary dostępne w Sklepie Internetowym protym.pl pochodzą z legalnego źródła oraz są oryginalne. Warunki gwarancji udzielonej przez producenta określone są w karcie gwarancyjnej produktu.

2. Operator zobowiązuje się dostarczyć Klientowi zakupione przez niego rzeczy bez wad. Przed wysłaniem do Klienta, zamówiony przez niego towar podlega dokładnemu sprawdzeniu pod względem jakościowym i ilościowym.

3. Klient zobowiązany jest zawsze sprawdzić przy kurierze, czy paczka nie ma widocznych zewnętrznych uszkodzeń. Jeżeli paczka nosi ślady zniszczeń, Klient zobowiązany jest zgłosić przewoźnikowi zastrzeżenia wraz z opisem uszkodzeń.

4. Operator ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.

5. Klient ma prawo złożyć reklamacje w każdy prawnie dopuszczalny sposób, w tym m.in.:
a) za pośrednictwem formularza reklamacji znajdującego się na stronie www.protym.pl;
b) pisemnie (list, faks, poczta elektroniczna na adresy wskazane poniżej:

– PPH PROTYM Sp. z o.o. Sp. K. ul. Rzemieślnicza 1,62-081 Przeźmierowo;
– tel: 570 867 616;
– e-mail: sklep@protym.pl;

6. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta, datę zawarcia umowy sprzedaży stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Klienta, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

7. Występując ze stosownym żądaniem lub składając oświadczenie Klient powinien, na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwą rzecz Operatorowi w celu umożliwienia mu zbadania rzeczy i zajęcia stanowiska odnośnie do zasadności zgłoszonego żądania lub złożonego oświadczenia.

8. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

9. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Klienta adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Jeżeli w ciągu 14 dni Operator nie ustosunkuje się do żądań, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.

10. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Operatora.

11. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Operator niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Operatora albo Operator nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

12. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu dostępnego w Sklepie Internetowym protym.pl wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego produktu.

13. Formularz reklamacyjny stanowi załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 6 Odstąpienie od umowy przez Konsumenta

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Konsument (osoba fizyczna dokonująca zakupu niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową), który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego protym.pl umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego konsument może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy (PPH PROTYM Sp. z o.o. Sp.k., ul. Rzemieślnicza 1,62-081 Przeźmierowo) przed upływem tego terminu.

3. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy (koszty odesłania produktu do Sprzedawcy). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Operator zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego). Operator dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Operator dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedawcy. Operator ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.

§ 7 Zwrot należności Klientom

1. Operator dokona zwrotu należności w ciągu 14 (słownie: czternaście) dni kalendarzowych w przypadku:
– anulowania zamówienia przez Operatora lub części zamówienia przez Operatora (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją. Zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy Klienta;
– odstąpienia przez Klienta od umowy w przypadku wskazanym w §1 ust. 14 niniejszego Regulaminu.

2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Operatorowi numeru rachunku bankowego, Klient nie prześle Operatorowi takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

§ 8 Dane osobowe

1. Rejestrując się w Sklepie Internetowym protym.pl Klient, zaznaczając odpowiednie pole podczas składania zamówienia, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, firma, nr NIP) w celu realizacji zamówień Klienta dokonywanych w Sklepie Internetowym protym.pl. Poprzez rejestrację Klient potwierdza także, że działa jako przedsiębiorca, a nie jako konsument.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Klienta w Sklepie Internetowym protym.pl. Każda osoba podająca dane osobowe w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego jest zobowiązana podawać wyłącznie swoje dane osobowe które są aktualne, kompletne, prawdziwe i prawidłowe.

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach działalności Sklepu Internetowego protym.pl jest PPH PROTYM Sp. z o.o. Sp. K. Administrator podejmuje wszelkie czynności przez osoby upoważnione do reprezentacji zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z regulacjami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) a w szczególności stosuje środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia właściwego poziomu ochrony danych osobowych. Administrator wyznaczył w swoim przedsiębiorstwie Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować pod adresem [……] lub numerem telefonu [….].

4. Administrator przetwarza dane oznaczane w pkt 1 do czasu realizacji celu przetwarzania a po jego uzyskaniu przetwarza tylko te dane w stosunku do których ciąży na nim prawny obowiązek archiwizacji. W przypadku danych związanych z transakcją sprzedaży, Administrator jest zobowiązany archiwizować wskazane dane przez 5 lat od dokonania transakcji.

5. Odbiorcami danych oznaczonych pkt 1 są jedynie podmioty, którym powierzenie wskazanych danych jest konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi, które dają rękojmię przetwarzania danych osobowych z poszanowaniem obowiązujących norm prawnych. W związku z powyższym Administrator powierza dane kurierom i Poczcie Polskiej. Administrator przed faktycznym powierzeniem danych zawiera umowy powierzenia przetwarzania.

6. Każdy podmiot przekazujący swoje dane osobowe ma prawo zwrócić się z wnioskiem do Administratora danych osobowych o udzielenie informacji dotyczących danych osobowych (w szczególności o zakres i cel przetwarzanych danych) wskazanego podmiotu przetwarzanych przez Administratora. Wniosek powinien zostać sporządzony w formie pisemnej, osobiście podpisany przez upoważnionego i przesłany do Administratora. Wskazany wniosek należy przesłać na adres siedziby Administratora lub w formie skanu na adres poczty elektronicznej: sklep@protym.pl.

7. Administrator udzieli odpowiedzi na wniosek w terminie miesiąca od odebrania wniosku o udzielenie informacji, z zastrzeżeniem pkt 9. Oprócz odpowiedzi na wniosek, Administrator dostarczy wnioskodawcy jedną kopię wszystkich danych, które przetwarza w ramach swojej działalności. Wnioskodawca ma prawo zażądać przedłożenia więcej niż jednej kopii, przy czym Administrator ma prawo uzależnić wydanie kopii od dokonania opłaty. Wskazany wniosek należy przesłać na adres siedziby Administratora lub adres poczty elektronicznej: sklep@protym.pl

8. Każdy podmiot, którego dane przetwarza Administrator danych osobowych ma prawo do żądania sprostowania, uaktualnienia, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, uzyskania swoich danych w ustrukturyzowanym formacie oraz przekazania oznaczanego formatu danych osobowych do wskazanego przez niego administratora, jak również prawo do żądania usunięcia danych. Wniosek powinien zostać przesłany elektronicznie na adres sklep@protym.pl

9. Administrator ma obowiązek ustosunkowania się do wniosków osób, których dane przetwarza bez zbędnej zwłoki a w każdym razie w terminie miesiąca. W sytuacji gdy charakter żądania jest skomplikowany lub Administrator otrzymał dużą ilość wniosków, termin można przedłużyć o kolejne dwa miesiące, po uprzednim poinformowaniu wnioskodawcy w terminie 30 dni od otrzymania wniosku o przyczynie opóźnienia. Administrator przesyła odpowiedź w formie elektronicznej, chyba że osoba składająca wniosek zażąda formy pisemnej. Administrator informuje wnioskodawcę o konieczności przedłużenia terminu do udzielenia odpowiedzi.

10. Każdy, czyje dane są przetwarzane przez Administratora w celach związanych z przesyłaniem informacji handlowych, ma prawo zgłoszenia sprzeciwu dot. przetwarzania jego danych przez Administratora, który dla swojej szybszej skuteczności powinien zostać wysłany w formie pisemnej na adres siedziby Administratora lub skan na adres elektroniczny

11. W przypadku, gdy Administrator nie odpowie w terminie ustawowym na wskazane w niniejszym dokumencie wnioski, wnioskodawcy przysługuje skarga do organu nadzorczego Zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi organem nadzorczym w sprawie ochrony danych osobowych do którego można kierować skargi Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego protym.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze Sklepu Internetowego protym.pl zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych przyczyn od niego niezależnych.

3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty ich opublikowania na stronie Sklepu Internetowego www.protym.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 21 stycznia 2022 roku.